Friday, November 11, 2005

kasaysayan ng santo rosaryo

ANG SANTO ROSARYO
Noong taong 1214 nang ipakilala ng Simbahan ang Santo Rosaryo na ang kanyang anyo at ayos katulad ngaun, ipinakilala ni Sto. Domingo de Guzman ang Santo Rosaryo sa Simbahan, kanya namang tinanggap mula sa Mahal na Ina upang magbigay daan sa pagbabalik loob ng mga Albigensians at iba pang makasalanan. Nang nakita ni Sto. Domingo ang gunagawang kasalanan ng mga tao siya ay nagdasal ng tatlong araw at tatlong gabi sa kagubatan malapit sa bayan ng Toulouse. Noong panahon na iyon wala siyang ibang ginawa kundi humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos upang maibsan ang Kanyang galit sa tao. Ginawa niya ang mga bagay na ito na naging dahilan sa kanyang pagkakasakit ng malubha.nang nangyari iyon agn Mahal na Ina ay nagpakita sa kanya kasama ang tatlong anghel at sinabi “Domingo alam mo ba kung ano ang gustong maging sandata ng Santisima Trinidad upang mabago ang mundo?” “Oh Mahal na Birhen” sagot ni Sto. Domingo, “nababatid kong mas alam mo kaysa sa akin sapagkat sunod sa inyong Anak na aming Panginoong Hesukristo kayo po ay laging punong instumento ng aming kaligtasan” sumagot muli ang Mahal na Ina “Gusto kong malaman mo na sa mga panahong ganito ang tanging sandata upang mapaglabanan ang mga kasalanan ay ang Angelic Psalter o mga Salmo, na sandigan ng bagong pagtitipan, sa ganitong pamamaraan ay mapapagpayapa mo ang mga nangangalit at pinatigas na kaluluwa at maibalik sila sa kalooban ng Diyos, ipangaral mo ang aking salmo” tumayo si Sto. Domingo na magaling at punongpuno ng lakas na mangaral, siya ay nagpunta sa katedral, sa kanyang pagpunta pinatunog ng mga di nakikitang anghel ang kampana ng simbahan. At nagsimulang mangaral si Sto. Domingo.
Sa simula ng kanyang pangangaral ay nagkaroon ng bagyo, lumindol at ang araw ay nagsimulang dumilim, sa lakas ng kulog at kidlat ang mga tao ay nakaramdam ng takot, lalo’t nang nakita nila ang larawang ng Mahal na Ina sa dambana na tatlong ulit itinataas ang kanyang dalawang kamay upang pawiin ang galit ng Panginoon sa pagwawalang halaga ng mga tao at hindi pagtugod sa panawagan ni Sto. Domingo na igalang ang Banal na Ina ng Diyos. Pinahintulutan ng Panginoon na maganap ang mga kababalaghan na iyon upang ang salibutan ay kumapit at manampalataya sa Banal na Santo Rosaryo. At sa huli pagkatapos ni Sto. Domingo mangalangin ang bagyo at lindol ay tumigil at siya’y nagpatuloy sa kanyang pangangaral, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng Santo Rosaryo na halos lahat ng mga tao sa Toulouse ay nanampalataya at naniwala kasabay ng kanilang pagtalikod sa kanilang mga dating gawa at paniniwala. Sa sandaling panahon nakita ang magandang pagbabago sa bayan ng Toulouse ang mga mamamayan ay nangunguna sa pangangaral ng Kristianismo. Pinapatnubayan ng Banal na Espitritu at sa paguutos ng Mahal na Ina si Sto. Domingo ay nangaral ng mga Banal na aral at mga Salmo ng kanyang buong buhay, siya ay nangaral sa pamamagitan ng kanyang karanasan at sa kanyang mga gawa, sa mga siyudan, sa parang , mataas o mababang antas ng tao, edukado o hindi nakapag aral, Katoliko at hindi.
Isang araw nang siya ay mangangaral sa Notre Dame, Paris at nagkataong ito’y kapistahan din ni San. Juan Ebanghelista. Siya ay nasa maliit na bahay dalanginan at katulad ng kanyang dating pamamaraan sa pangangaral, ang Mahal na Ina ay nagpakita sa kanya muli at sinabi “Domingo batid kong naiis mong ipangaral ang aking Santo Rosary kayat bibigyan kita ng magagamit sa pangangaral” kinuha ni Sto. Domingo ang isang akalat mula sa kamay ng Mahal na Ina, at maingat na binasa at inunawa ang mga nakasaad sa libro mula sa Mahal na Ina. Pagkatapos niyang magbasa pinagnilay-nilayan niya ang binasa, nagpasalamat siya sa Mahal na Ina. Nang siya ay pumunta na sa pultito sa kabila ng kapistahan, hindi niya nabanggit ang Santo kundi siya ay marapat na maging tigapag bangtay ng Mahal na Ina na Siyang Reyna ng Langit. Ang mga tagapakinig ay binubuo ng mga matatalinong tao na nag-aaral ng Theology, sa paggagabay ng Banal na Espiritu naisagawa niya ang kanyang pangangaral sa harapan ng matatalinong tao. ang kanyang pangangaral ay kanyang pinagpatuloy maging sa mga grupo ng mga kabataan at ginagamit ang paglalarawan na nagmula sa Mahal na Ina.
Nabanggit ni Alan na maraming pagkakataon na nagpapakita ang Mahal na Ina at Panginoong Hesus kay Sto. Domingo upang ito’y bigyan ng lakas at para ipangaral ang Banal na Santo Rosaryo at isang pagkakataon pagkatapos magpakita ang Mahal na Ina ay nagpakita rin ang kanyang Anak at sinabi kay Sto. Domingo “Domingo ako ay nagagalak sa pagkat ipinangangaral ang Banal na Santo Rosaryo na may pagmamahal at buong kababaan” katulad din ito ng pagbibigay ng mapait na gamot sa isang taong may sakit na hindi niya nalalaman ang kahalagahan nito at kung bakit mapait. Kaya’t ipinagutos ng Panginoon kay Sto. Domingo na mulit muli ipangaral niya ang Santo Rosaryo upang lalo’t ang mga tagapagturo rin ng pananampalataya ay magkaroon ng kababaan at pagmamahal sa sanlibutan, sa kasamaang palad kasabay ng pagkamatay ni Sto, Domingo ang kanyang Konfradiya ay nagtagal lamang ng isang dekada at itoy nalimot na parang isang bagay.
Taong 1349 pinarusahan ng Panginoon ang buong Europa, nagkaroon ng salot na umabot hanggang Italia, Germany, France Poland at Hungary, libo libo ang mga namatay. Sinundan pa ito ng mas malalaking pangyayari na lalong nagpahirap sa sanlibutan. Sa panahong iyon dahil din sa pagmamahal ng Panginoon at ng Mahal na Ina inutusan niya ang isang paring Dominikano na nagngangalang Alan upang muli ay buhayin ang panalangin ng Santo Rosaryo at magbalik loob ang mga tao. taong 1460 isang mensahe ang ibinigay ng Panginoon na gusto niyang ipangaral ang Banal na Santo Rosaryo kay Alan ng siya’y ng Mimisa, kinausap siya ng Panginoon sa Banal na Eukaristiya at sinabi “Papaanong agad mo ulit Akong ipinapako sa Krus” sagot ni Alan na nakamdam ng takot “Anong ang iyong winika Panginoon?” “Ako’y ipinako nung una dahil sa inyong mga kasalanan ngayon akoy muling magpapapako sa krus kapalit ng galit na maaaring iparanas sa inyo ng Aking Ama na nagagalit dahil sa inyong mga kasalan, Ipinapapako mo ulit Ako sa krus sa pagkat batid mo ang aral ng Banal na Santo Rosaryo ng aking Mahal na Ina at kaya mo itong ipangaral subalit hindi mo ito isinasagawa at ikaw mismo ay may kaparusahan sa iyong ginagawang hindi pagtugon.” Pagkatapos niyang marining ang mensahe sinimulan niyang ipangaral ang Santo Rosaryo. Nagpakita rin ang Mahal na Ina kay alan isang araw sa kanyang pangangaral upang siya’y bigyan lakas at sinabi “Himukin mo ang mga tao sa pagdadasal ng Santo Rosaryo sabihin mo sa kanila na minsan ikaw rin ay naging makasalanan at napatawad lamang dahil sa pagpapakasakit ng Aking Mahal na Anak ganun din ang aking gagawin upang maibalik sa kalooban ng Diyos ang isang makasalanan sapagkat ang kaluluwang nahahango sa kasalanan ay kapurihan mo sa Panginoong Diyos.” Si Sto. Domingo rin ay napakita kay Alan at sinabi ang mga maaaring magagandang pagbabago kung siya ay magtatagumpay sa kanyang misyon. Na ang mga pinatigas na puso ay maaaring mabuksan sa kalooban ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Banal na gawaing ito, ang Pagsasanto Rosaryo.
Ito ang kasaysayan kung paano sinimulan ni Sto. Domingo ang paniniwala sa Santo Rosaryo at kung papano ipinagpatuloy ni Fr. Alan De la Roche ang pananampalataya sa Santo Rosaryo. Mula sa panahon ni Sto. Domingo ang tawag sa Santo Rosaryo ay “Salmo ni Jesus at Maria at ang mga taong nanampalataya dito ang tumawag na Santo Rosaryo na ang ibigsabihin ay “Korona ng mga Rosas” at pinatunayan ito ng Mahal na Ina na sinasibi sa bawat panalangin ninyo ng Aba Ginoong Maria ito ay nagiging Rosas na nagsisilbing Korona na ipinuputong sa Akin.

3 Comments:

Blogger Rod said...

I was just browsing and found your blog. Very Nice! I
have a knitting instructions site. You can find everything about knitting instructions as well as knitting stitches, needles, machines, magazines and more. Please visit, check it out and enjoy!
Rod

11:31 AM

 
Anonymous Anonymous said...

^_^
thank you po....
may blog po pala kayo,,,
bigla ko lang po nakita.. ^_^

5:58 PM

 
Blogger Eva Javier said...

Thank you, very helpful sa mga gaya ko na isang katekista, thank u po.

5:41 AM

 

Post a Comment

<< Home